RABITA ŞİRK MİDİR

SORU: hocam rabıtayı acıklarmısınız sirke düşüren veya şirke düşürmeyen rabıta varmıdır

Soran: m. ali - 04.09.2013

CEVAP: Öncelikle şu tavsiyede bulunmak isteriz: Kişileri, ekolleri, mezhebleri, menhecleri, cemaatleri... vs. kendilerinden tanımayı, reddiyelerden fikir sahibi olmamayı tavsiye ederiz. Bu meyanda rabıtayı, rabıta yapan ve savunanlardan öğrenelim. 'Rabıta bir müridin, mürşid-i kâmilinin ruhâniyetiyle beraber, suretini kalp gözünün önüne getirerek hayal etmesi ve kalbiyle ondan yardım istemesinden ibarettir.' Rûhu'l-Furkân, II, 64. Bu tanımıyla rabıta, İslam dışıdır. Rabbimiz Fatiha Suresi'nde şöyle buyuruyor: 'Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.' Bu ayete rağmen Allah'tan başkasından medet beklemek yanlıştır. Kişi yalnızca Allah'a yapılması gereken bir ameli Allah'tan başkasına yaparsa bu şirk olur. Her ne kadar ehli, rabıtayı delillendirmeye çalışsa da, seleften buna dair sarih ve sahih bir delil getirememekte, muhtelif ayet ve hadisleri rabıtaya -lugat açısından da müsait olmadığı halde- hamletmişlerdir. Rabıtanın bir ibadet olmadığını söyledikten sonra inkar edene vahhabi, sapık yaftalarını yapıştırmaktadırlar. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: '...İşte bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamama erdirdim ve size din olarak İslâm'a rıza verdim...' (el-Mâide, 3) Dolayısıyla artık Allah Rasulü'nün sav vefatına kadar var olmamış bir şeyi dine sokmak bidatçiliktir. Bu bidate çağırmak dalalettir. Bidatleri reddetmek vaciptir. Özetle şirk 3 kısımdır: Allah'ın zatına, sıfatlarına ve fiillerine taalluk eden şirktir. Bu kısımlardan birine giren amel, adına rabıta da dense başka bir şey de dense Ehli Sünnet'e göre şirktir. Bazen bidat olan bir fiil veya inanç şirk olabilir, küfür olabilir, haram, mekruh olabilir. Rabıta yapan kişinin inancına ve yaptığı şekle göre rabıtanın hükmü değişir. Her tarikatın ve hatta her sofinin rabıta anlayışı farklı olabiliyor. Bu sebeple 'rabıta şirktir' yerine 'rabıta şirk olabilir' ifadesini kullanmak daha yerinde olacaktır. Allahu A`lem

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası