DABBE DİYE BİRŞEY VAR MIDIR?

SORU: selamun aleyküm hocam dabbe diye birey varmıdır

Soran: semanur öztekin - 13.08.2013

CEVAP: ve aleykumus selam ve rahmetullah. Bu soruyu Muhterem Hasan KARAKAYA Hocamız'ın akaid kitabındaki ilgili bölümü yazarak cevaplamak istiyoruz:

Dâbbetu'l-Arz'ın çıkması: Kıyametten önce Dâbbetu'l-Arz denilen mahlûkun çıkacağı ve Onun kıyametin kopmasının yakın olduğunu göstereceği hem Kur'ân-ı Kerîm'de hem de hadis-i şerîflerde beyan edilmiştir.

a. Âyet-i Kerîme
Allâhu Teâlâ buyuruyor ki: "Kendilerine söylenen başlarına geldiği zaman, onlar için yerden 'dâbbe' denilen bir varlık çıkarırız da onlara, insanların âyetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler." (Neml, 82.)

b. Hadisler
. Huzeyfe b. Esîd diyor ki: Hz. Peygamber (sav) yüksek bir yerde idi. Biz de Ondan aşağıda bulunuyorduk. Bize eğilerek "Neyi konuşuyorsunuz?" dedi. "Kıyameti" dedik. Bunun üzerine şöyle buyurdular: "Şüphesiz ki sizler Ondan önce on alâmet görmedikçe kıyamet kopmayacaktır." Bundan sonra Rasûlullâh (sav) on alâmeti saydı. Bunlardan birinin de Dâbbe olduğunu beyan etti. (Müslim, Fiten, bab: 39, 40, hn: 2901; Ebû Dâvûd, Melâhim, bab: 12, hn: 4311; Tirmizî, Fiten, bab: 21, hn: 2183; İbn-i Mâce, Fiten, bab: 25, hn: 4041; bab: 28, hn: 4055; Müsned, İmâm Ahmed, II, 6-7.)

. Abdullâh b. `Amr diyor ki: Rasûlullah'tan (sav) bir hadis ezberledim, hala onu unutmadım. Ben Rasûlullâh'ın (sav) şöyle buyurduğunu işittim: "İlk çıkacak kıyamet alâmeti güneşin battığı yerden doğması ve kuşluk zamanı insanların üzerine Dâbbe'nin çıkmasıdır. Hangisi beraberinde olandan önce çıkarsa, diğeri de hemen onun ardından yakındır." (Müslim, Fiten, bab: 118, hn: 2941; Ebû Dâvûd, Melâhim, bab: 12, hn: 4310; İbn-i Mâce, Fiten, bab: 32, hn: 4069.)

. Ebû Hureyre diyor ki: Rasûlullâh (sav) buyurdu ki: "Dâbbetu'l-Arz denilen yaratık kıyamete yakın çıktığında beraberinde Dâvûd oğlu Süleymân'ın mührü ve İmrân Oğlu Mûsâ'nın asâsı bulunacaktır (ikisine de salât ve selam olsun). Dâbbe, müminin yüzünü o asâyla parlatacak, kâfirin burnunu da o mühürle mühürleyecektir. Öyle ki, bir masa arkadaşları bir araya gelecekler, onlardan biri diğerine 'Ha ha. Ey mümin!', bir diğeri başkasına "Ha ha. Ey kâfir!' diyecektir." (Tirmizî, Tefsîr, Sûrati'n-Neml, bab: 1, hn: 3187 (Tirmizî bu hadisin Hasen ve Garib olduğunu, bu konuyla ilgili Ebû Umâme ve Huzeyfe b. Esîd'den de hadis rivayet edildiğini söylemiştir); İbn-i Mâce, Fiten, bab: 31, hn: 4066; Müsned, İmâm Ahmed, II, 295, 491. (Hadisi Beyhakî, Hâkim, İbn-i Cerîr et-Taberî de rivayet etmişlerdir.))

. Ebû Umâme el-Bâhilî diyor ki: Rasûlullâh (sav) buyurdular ki: "Dâbbe çıkacak. Bir kısım insanların burunlarını mühürleyecek. Sonra burunları mühürlenenler sizin içinizde çoğalacaklar. Öyle ki, birileri bir deve satın aldığında ona 'Kimden satın aldın' denilecek, o da 'Burnu mühürlenenlerin birinden satın aldım diyecektir'" (Müsned, İmâm Ahmed, V, 268. (Heysemî hadisi İmâm Ahmed'in rivayet ettiğini, Ömer b. Abdirrahmân b. Atıyye hariç ravilerinin sahîh hadis kitabı ravileri olduklarını, Ömer'in de güvenilen biri olduğunu söylemiştir. Bkz. Mecma`u'z-Zevâid, VIII, 6.))

. Bureyde el-Eslemî diyor ki: Rasûlullâh (sav) beni Mekke'ye yakın olan bir çöle götürdü. Baktım ki orası kupkuru bir yer. Çevresi kum. Sonra Rasûlullâh (sav) "Dâbbe, bu yerden çıkacaktır." buyurdu. Bu yerin eni ve boyu bir simice bir karıştır.

Simiç: Elin başparmağı ile işaret parmağı açıldığında iki parmak ucu arasındaki mesafedir.

İbn-i Mâce, Fiten, bab: 31, hn: 4067; Müsned, İmâm Ahmed, V, 357.

Ebû Ya`lâ'nın, Abdullâh b. Ömer'den rivayet ettiği bir hadiste Abdullâh şunları söylemiştir: Ben sizlere Rasûlullâh'ın (sav) "Sanırım Dâbbetu'l-Arz buradan çıkacaktır." dediği yeri göstereyim mi? O, asâsını Safâ'daki yarığa vurdu ve dedi ki: "Dâbbe'nin kanat telekleri ve tüyleri vardır. Onun üçte biri rahvan atın zıplayarak gitmesi gibi üç gün üç gecede dışarıya çıkacak. Dâbbetu'l-Arz, günlerce insanların yanından geçecek, onlar Ondan korkup camilere sığınacaklar, O da onlara diyecektir ki: 'Sizler camilerin sizi benden kurtaracağını mı sanıyorsunuz?' Sonra onlardan bir kısmının burunlarını mühürleyecek, insanlar çarşılarda gezecek, biri diğerine 'Ey kâfir!' bir başkasına 'Ey mümin!' diyeceği hale geleceklerdır." Heysemî "Hadisin ravilerinden biri olan Leys b. Ebî Suleym, müdellis (ravilerde veya metinlerde kasıtlı olarak değişiklik yapandır) biridir. Diğer ravileri güvenilen kimselerdır." demiştir. (Bkz. Mecma`u'z-Zevâid, VIII, 7) Bu hadisin ravileri içinde müdellis biri olduğu için metinde zikredilmesi tarafımızdan uygun görülmemiştir.

Allahu A`lem.

Hoca: Yasin KARATAŞ    Hocanın Facebook Sayfası   Hocanın Twitter Sayfası