Yalova Nebevi Hareket Derneği-Title

Bağış Yapmak İstiyorum
Slide 1 jFlow Plus

YALOVA: ERKEKLERE TEFSİR SOHBETİ

Her PERŞEMBE saat 21.00'da yaptığımız tefsir sohbetimize her yaştan erkek kardeşimiz davetlidir.

Slide 3 jFlow Plus

YALOVA: BAYANLARA HADİS SOHBETİ

Her SALI saat 16.00'da yaptığımız hadis sohbetimize her yaştan bayan kardeşimiz davetlidir.

Slide 3 jFlow Plus

BURSA: ERKEKLERE HADİS SOHBETİ

Her CUMA saat 21.00'da yaptığımız hadis sohbetimize her yaştan erkek kardeşimiz davetlidir.NEBEVİ HAREKET
DERNEĞİ

HAFTALIK DERS PROGRAMLARI
YALOVA
Merkez

ERKEKLER İÇİN 21.00'DA
PAZARTESİ 23.00: İnternet üzerinden canlı yayın TEFSİR DERSİ

SALI: Kur'ân-ı Kerîm okuma ve İlmihal

CUMA: PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN HAYATI

ÇARŞAMBA ve CUMA 19.15'te: Arapça Dersi (Sarf, Nahiv)

BAYANLAR İÇİN 15.30'DA
SALI: Hadis Sohbeti

PERŞEMBE: Kur'ân-ı Kerîm Okuma ve Tecvid

BURSA
Gürsu

ERKEKLER İÇİN 20.30'DA
SALI: Hadis Sohbeti

Yalova Nebevi Hareket Derneği002 Bakara Suresi II. Kur 087. Ayetin Tefsiri (Yasin Karataş Hoca)

002 Bakara Suresi II. Kur 087. Ayetin Tefsiri (Yasin Karataş Hoca)


Diğer "TEFSİR DERSLERİ-YASİN KARATAŞ HOCA" Videoları

002 Bakara Suresi II. Kur 054. Ayetin Tefsiri (Yasin Karataş Hoca)

002 Bakara Suresi II. Kur 054. Ayetin Tefsiri (Yasin Karataş Hoca)


Diğer "TEFSİR DERSLERİ-YASİN KARATAŞ HOCA" Videoları


Yalova Nebevi Hareket Derneği

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş  

Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır?

Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin KARATAŞ
Aylık İslami Dergi “es-Sumûd” Mart 2015
www.alsomod-iea.info
25 Mart 2015 Çarşamba

FAKİHLERE GÖRE KÂFİRLERİN ÇEŞİTLERİ

İslam Şeriati’ne göre kâfirler, -küfürde müşterek olmalarına rağmen- savaş ve barış durumunda olmalarına göre çeşitlilik arz ederler. Buna binaen fakihler kâfirleri kısımlara ayırmıştır. Bunlardan her biri için kendine has hükümler zikretmiştir. İşte burada bunları beyan edeceğiz.

1. İnançlarına Göre Kâfirlerin Çeşitleri:

a. Yahudiler, Hıristiyanlar ve Mecusîler:

Müslüman olmalarına veya zelil olarak kendi elleriyle cizye vermelerine kadar bunlara karşı savaşmak farzdır. “Kendilerine kitap verilenlerden oldukları halde, Allah’a da, ahiret gününe de iman etmeyen, Allah’ın ve Resulünün haram kıldığını haram tanımayan, hak dinini din olarak benimsemeyen kimselerle zelil bir vaziyette tam bir itaatle, cizye verinceye kadar savaşın.” (Tevbe Suresi, 29) Allah Rasulü (sav) Mecusiler hakkında “Onlara Ehl-i Kitap muamelesi yapın” buyurmuştur. (Beyhaki, Sünen. [Elbanî hadisin munkatı/zayıf olduğunu söylemiştir]) Ayrıca Rasulullah’ın (sav) Hecer Mecusilerinden cizye aldığını Buhari nakletmiştir. [Buhari, Ebû Dâvûd, Nesâî, Tirmizî. Hecer, Yemen’de bir yer adıdır.]

İbn Kudame [el-Hanbelî] demiştir ki: Bu iki gruptan (yani ehli kitap ve mecusilerden), kendi dinlerinde kalmaları halinde cizye kabul edileceğine dair ilim ehli arasında bir ihtilaf bilmiyoruz. (Bkz. el-Muğnî, VIII, 362)

b. Ehli Kitap da Mecusî de Olmayanlar:

Bunlar putlara ve diğer şeylere tapanlardır. Ulema bunların hükmü hususunda ihtilaf ederek aşağıdaki görüşleri tercih etmişlerdir:

1. Ebû Hanîfe ve İmam Ahmed’den nakledilen bir rivayete göre cizye, Arap putperestleri dışında tüm kâfirlerden kabul edilir.

2. İmam Mâlik’e göre cizye tüm kâfirlerden kabul edilir.

3. İmam Şâfiî’ye ve kuvvetli rivayete göre İmam Ahmed’e göre putlara tapanlardan cizye kabul edilmez. Ya Müslüman olurlar ya da öldürülürler. (Bkz. Bedâi, VIII, 110-111; el-Muğnî, VIII, 263; Muhtasaru Halîl Şerhi ve Desûkî Haşiyesi, 117; Ravdatu’t-Tâlibîn, X, 305)

İbn Kayyım -rahimehullah- der ki: Cizye ayeti indiğinde Rasulullah (sav) sadece 3 gruptan cizye almıştı: Mecusiler, Yahudiler ve Hıristiyanlar. Puta tapanlardan cizye almamıştı. Bu sebeple, Peygamber Efendimiz’in (sav) bu uygulamasına dayanarak, bu dinden olanlar dışındaki kâfirlerden cizye alınamaz, denilmiştir. Ehli Kitap olan kâfirler ve Arap olmayan putperest kâfirler gibi kâfirlerden de cizye alınabilir, denilmiştir.

Birinci görüş İmâm Şâfiî’ye ve iki rivayetten birine göre İmam Ahmed’e aittir. İkinci görüş ise Ebu Hanîfe’ye ve diğer bir rivayete göre İmam Ahmed’e aittir.

İkinci görüşte olanlar şöyle demiştir: Allah Rasulü (sav) Arap müşriklerden cizye almamıştı çünkü cizye ayeti Arap diyarındaki müşriklerin Müslüman olmalarından ve orada hiçbir müşrik kalmamasından sonra inmiştir. Mekke’nin fethinden ve Arapların Allah’ın dinine bölük bölük girmesinden sonra inmiştir. Bundan sonra Arap diyarında bir tane bile müşrik kalmamıştı. Bunun için Mekke’nin fethinden sonra Tebük’e sefer düzenlemişti ki, oradakiler Hristiyan’dı. Şayet Arap diyarında müşrikler var olsaydı onlara savaş açardı. Yakındaki müşrikler varken uzaktaki Tabük’e sefer düzenlemezdi. Siyeri ve İslam’ın ilk günlerini inceleyen herkes bunun böyle olduğunu bilir. Onlardan cizye alınmamasının sebebi, cizye alınacak kimsenin kalmamış olmasındandı, cizye ehli olmamalarından değildi.

Ayrıca dediler ki, ehli kitap olmamalarına rağmen Mecusilerden cizye alınmıştır. Mecusilere önceden bir kitap indirilmiş olduğu ve sonrasında bunun kaldırıldığı bilgisi doğru değildir. Bu, sabit olmayan ve senedi sahih olmayan bir sözdür. Ateşe tapanlarla putlara tapanlar arasında bir fark yoktur. Hatta putlara tapanların hali ateşe tapanların halinden daha iyidir. Çünkü içlerinde İbrahim’in (as) dinine sarılma tarzı uygulamalar söz konusuydu. Hâlbuki bu, Allah’ın halili İbrahim’in (as) düşmanları olan ateşperestlerde olmayan bir durumdur. Buna rağmen ateşe tapan Mecusilerden cizye alınabiliyorsa, putlara tapanlardan haydi haydi alınır. Allah Rasulü’nün (sav) sünneti buna işaret eder. Aynen Müslim’in Sahîh’inde rivayet ettiği şu hadis gibi: “Müşriklerden olan düşmanınla karşılaştığında onu şu 3 şeyden birine davet et. Sana hangisiyle cevap verirlerse kabul et ve ellerini üzerlerinden çek.” Sonra şunu emretti: “Onları Müslüman olmaya, yoksa cizye vermeye davet et. Yoksa onlara karşı savaş.” (Bkz. Zâdu’l-Meâd, II, 80)

Sahih-i Müslim şerhindeki açıklamalara göre bunlar Müslüman olup İslam diyarına hicret etmekle, Müslüman olup kendi topraklarında kalma arasında muhayyer bırakılırlar. Topraklarında kalmaları durumunda Arap Müslümanlar gibidirler, kendilerine Allah’ın hükmü uygulanır fakat Müslümanlarla beraber bilfiil katılmadıkları savaşın ganimetinden kendilerine pay verilmez. Bu seçenekleri kabul etmemeleri halinde cizye verirler. Eğer bundan da yüz çevirirlerse Allah’a sığın ve onlara karşı savaş aç. Bu açıklamalardan ortaya çıkan o ki, tercih edilen görüş günümüzde kâfirlerinin tamamından cizyenin kabul edileceğidir. Hem zaten şu anda müşrik Arap bulunmamaktadır. Günümüzde Araplardan kâfir olanlar ya mürteddir ya da ehli kitaptır. (Bkz. Sahih-i Müslim Nevevî Şerhi, XII, 38)

c. Müslüman İken Dinden Çıkanlar (Mürtedler):

Dinden çıkan erkeklerden cizye kabul edilemeyeceği hususunda bütün ümmet ittifak etmiş, böylece icma oluşmuştur. Ya Müslüman olurlar ya da öldürülürler. Dinden çıkmış kadın hususunda ihtilaf vardır: öldürülür mü, Müslüman oluncaya kadar hapsedilir mi yoksa köleleştirilir mi? Allah Rasulü’nün (sav) şu sözünden dolayı cumhura göre öldürülür: “Dinini değiştireni öldürün.” (Buhari, Müslim) İbn Hacer der ki: Hz. Ebubekir, hilafeti sırasında mürted olmuş olan bir kadını, sahabenin huzurunda öldürmüş ve kimse bunu tenkit etmemiştir. Buna dair rivayetlerin tümünü İbnu’l-Munzir aktarmıştır. Dârakutnî Hz. Ebubekir’in bu haberini hasen olarak rivayet etmiştir. Ayrıca mürted kadının öldürülmesi rivayetini merfu olarak rivayet etmiştir fakat senedi zayıftır. Muaz hadisinde Peygamber Efendimiz (sav) kendisini Yemen’e vali olarak gönderdiğinde ona şöyle demiştir: “Hangi erkek dinden çıkarsa onu İslâm’a davet et. Dönerse ne âlâ, dönmezse boynunu vur. Hangi kadın dinden çıkarsa onu İslâm’a davet et. Dönerse ne âlâ, dönmezse boynunu vur.” Bunun senedi hasendir. Bu rivayet, tartışmanın konusu olan meselenin hükmü hakkında bir nasstır ve buna göre hüküm vermek gerekir. (Bkz. Fethu’l-Bârî, XII, 72)

Köleleştirme görüşü Hz. Ali’den nakledilmiştir. Hattabi der ki: Sahabe mürtedin köleleştirilmeyeceği hususunda icma edinceye kadar sahabe asrı sona ermemiştir.

Mürted erkeğin öldürülmesinin farz olduğu hususunda ihtilaf olmadığı halde tevbeye davet edilip edilmeyeceği hususu ihtilaflıdır. Cumhura göre tercih edilen görüş bunun vacip olduğu, diğer bazılarına göre ise müstehab olduğudur. İmam Buhari de bu görüşe yakındır.

Bu 3 kısım kâfirle savaşmak ulemanın ittifakıyla şarttır. Mürted kadın ve erkeğin hükmünü açıklamıştık.

Hür, baliğ, aslî kâfir olan erkekler hususunda halife veya ordu komutanı, genel maslahat çerçevesinde muhayyerdir. İslam ehli için şunlardan en avantajlısını tercih eder: öldürmek, Müslüman esirlere veya mala karşılık mübadele etmek, köleleştirmek… Eğer vaziyet belli değil de Müslümanlar için en hayırlısının ne olduğu konusu muğlak ise durum belli oluncaya kadar bunları hapseder. Putperestin köleleştirilemeyeceği ve Arapların da böyle olduğu söylenmişse de bu görüş tercihe şayan değildir. Bir esir Müslüman olursa kanını korumuştur, esirlere yapılacak diğer muameleler kendisine yapılır. (Bkz. Ravda, Nevevî. Geniş bilgi için bkz. Fethu’l-Bârî, XII, 267; Ravdatu’t-Tâlibîn, X, 75; Bedâiu’s-Sanâi, IV, 301; Haşiyetu’d-Desûkî alâ Şerhi’l-Kebîr, IV, 301; el-Muğnî, VIII, 125)

Bu çeşitten olan kâfirlerin sadece hükümleri zikredilmekle yetinilmiş, tanımlara girilmemiştir. Çünkü kullanılan ıstılahlar zaten herkesçe bilinmektedir. Bundan sonraki türlerde ise bazı tanımlara yer verilecektir.

2. Savaşılıp Savaşılmamalarına Göre Kâfirlerin Çeşitleri:

İbn Kayyım der ki: Kâfirler ya savaşılan ya da anlaşma yapılmış olan kâfirlerdir. Anlaşmalı kâfirler 3 sınıftır: zimmet akdi yapılanlar, ateşkes yapılmış olanlar, kendilerine eman verilmiş olanlar. Fukaha bunlardan her bir sınıf için ayrı bir konu başlığı açmışlardır: Ateşkes Babı, Eman Babı, Zimmet Akdi Babı… “zimmet” ve “ahid” sözcüğü aslında bunların tümünü içerir. “sulh” lafzı da aynı şekildedir. “zimmet”, ahid ve akit lafzı cinsindendir. “sulh” lafzı da aynı şekilde her türlü barış hususunda umumidir. Müslümanlar arası anlaşmayı ifade ettiği gibi küffarla yapılan anlaşmayı da ifade eder. Durum her ne kadar böyle olsa da birçok fukahanın ıstılahında “zimmet ehli”, sadece cizye verenleri ifade eder hale gelmiştir. Sürekli zimmet hakkı bunlara aittir. Bunlar Müslümanlarla, kendilerine Allah ve Rasulü’nün (sav) hükmünün uygulanacağı hususunda sözleşmişlerdir. Çünkü onlar üzerinde Allah ve Rasulü’nün (sav) hükmünün uygulanmakta olduğu bir ülkede yaşamaktadırlar. Fakat ateşkes imzalananlar böyle değildir. Onlar kendi ülkelerinde bulunmak üzere Müslümanlarla barış imzalamışlardır. Bu bir mal karşılığı da olabilir, bedelsiz de olabilir. Zimmet ehli üzere İslam’ın hükümleri uygulandığı halde bunlara uygulanmaz. Fakat bunlara, Müslümanlara karşı savaşmama şartı vardır. Bunlar “ahid ehli”, “sulh ehli” ve “ateşkes ehli” olarak isimlendirilir.

Müstemenler (eman verilmiş olanlar) yerleşme amacı olmaksızın Müslümanların ülkesine gelenlerdir. Bunlar dört kısımdır: elçiler, tüccarlar, kendilerine İslam ve Kur’ân arz edilmek üzere, dilerlerse Müslüman olup dilemezlerse ülkelerine geri dönecek olanlar, ziyaret veya başka bir ihtiyaç için ülkemize girmek isteyenler. Bunlar ülkeden kovulmaz, sınır dışı edilmezler, öldürülmezler, kendilerinden cizye alınmaz. Bunlardan İslam’ı öğrenmek için gelenlere İslam ve Kur’ân sunulur. Müslüman olurlarsa ne güzel. Eğer ülkesine dönmeyi tercih ederse güvende olacağı yere gitmesi sağlanır. Gideceği yere varana kadar kendisinin güvende olması sağlanır. Vatanına dönmesinden sonra, önceki harbî durumuna geri döner. (Bkz. Ahkâmu Ehli’z-Zimme, II, 873-874)

Fukahanın beyanın ettiği konuları inceleme sonucunda kâfirlerin dört çeşit olduğu ortaya çıkmış oldu: zımmiler, sözleşmeliler, eman verilmiş olanlar, kendilerine karşı savaşılanlar… Aşağıda bu türlerden her biri için özet bir tanım bulacaksınız.

a. Zımmîler:

Zımmî demek kendisinde zimmet olan kişi demektir. “zimmet” kelimesinin ise sözlükte birkaç anlamı vardır: akit, eman, kefalet. (Bkz. Lisânu’l-Arab, el-Kâmûsu’l-Muhît, Muhtâru’s-Sihâh, ذمم maddesi)

Fukahanın ıstılahında ise zimmet akdinin tanımı farklı farklı yapılmıştır:

i. Hanefîlere göre: Kafirlerle yapılan, savaşa son verme anlaşmasıdır. Bu anlaşmayla kâfirler muamelatla ilgili konularda İslam’ın hükümlerine tabi olmayı kabul edecek, İslâm diyarında yaşamayı tercih edeceklerdir. (Bkz. Şerhu’s-Siyeri’l-Kebîr, I, 191)

ii. Mâlikîlere göre: Cizye vermeleri karşılığında ülkemizde yaşamalarını, onları himaye etmeyi ve canlarını korumayı kabul etmektir. (Bkz. Hâşiyetu’d-Desûkî, II, 200-201)

iii. Şâfiîlere göre: Cizye vermeleri ve bize teslim olmaları karşılığında Müslüman olmayanların ülkelerimizde yaşamalarını, onları himaye etmeyi ve canlarını korumayı kabul etmektir. (Bkz. el-Vecîz, II, 197)

iv. Hanbelîlere göre: Cizye vermelerine ve İslam ahkâmını kabullenmelerine karşılık bazı kafirlerin küfürlerinde kalmalarını kabul etmektir. (Bkz. Keşşâfu’l-Kinâ`, III, 116)

Bu tanımlardan edinilen bilgiye göre zimmet ehli, cizye verme ve İslam hükümlerine tabi olma esasına göre İslam diyarında sürekli ikamet eden gayrimüslimlerdir. (Bkz. Ahkâmu’l-Kânûni’d-Devlî fi’ş-Şerîati’l-İslâmiyye, 224)

b. Sözleşmeliler (Muahedeliler):

Istılahta “ahit” şu anlamlara gelir:

i. Hanefîlere göre: Belirli bir süreliğine savaşı bırakıp barış yapmaktır. (Bkz. Bedâiu’s-Sanâi, VII, 108)

ii. Mâlikîlere göre: Harbî kişiyle, kendisini İslam hükümleri altına almaksızın yapılan süreli anlaşmadır. (Bkz. eş-Şerhu’l-Kebîr mea Hâşiyeti’d-Desûkî, II, 206)

iii. Şâfiîlere göre: Kendi dinleri üzere kalacak olup olmamaları fark etmeksizin, bir bedel karşılığında veya bedelsiz olarak, belirlenmiş bir süre için, ehli harp ile yapılan savaşı terk etme anlaşmasıdır. (Bkz. Muğni’l-Muhtâc, VI, 86)

iv. Hanbelîlere göre: Bir bedel karşılığında veya bedelsiz olarak, bir süreliğine savaşılmayacağına dair, ehli harp ile imzalanan anlaşmadır. (Bkz. el-Muğnî, IX, 238)

Fukahanın yukarıdaki tanımları birbirine yakın anlamlar içermektedir. Bu tanımlardan yola çıkarak “muahed/ahitli” kişiyi şöyle tanımlayabiliriz: Ülkesiyle İslam ülkesi arasında, belirlenmiş bir süreliğine savaşmama anlaşması yapılmış olan harbîdir.

Kâfirler bu anlaşmayla “muahede” vasfını kazanmış olur. Bu, Müslümanların emiri tarafından kâfir devletlerle yapılan bir barış anlaşmasıdır. Bu barış anlaşması, sözleşme yapılmış olan devletteki her kâfiri kapsar. Fukaha bu barış anlaşmasını farklı isimlerle isimlendirmiştir.

c. Kendilerine Eman Verilmiş Olanlar (Müste’menler):

Eman talebinde bulunan kâfire “müste’min” denir. “müste’men” ise kendisine eman verilmiş olan kişidir. Eman verildiğinde kâfir kişi bu vasfı kazanmış olur. Emanın sözlük anlamı herkesçe bilinmektedir. Korkunun zıddıdır. (Bkz. Lisânu’l-Arab, el-Kâmûsu’l-Muhît ve Muhtâru’s-Sıhâh’ın أمن maddeleri)

Fukahanın ıstılahına gelince:

i. Hanefîler, Mâlikîler ve Şâfiîlere göre: Bunlar “müste’men”i şöyle tanımlarlar: İslam ülkesine emanla giren harbîdir. (Bkz. Bedâiu’s-Sanâi, VII, 110; eş-Şerhu’l-Kebîr, II, 182; Tahrîru Elfâzi’t-Tenbîh, I, 325)

ii. Hanbelîlere göre: Yerleşimci olmaksızın Müslümanların ülkesine giren kişidir. (Bkz. Ahkâmu Ehli’z-Zimme, II, 874)

Müste’menin yukarıdaki tanımlarından elde edilen özet tanım şudur: Müste’men, vakti belirli bir emanla İslam ülkesine giren harbîdir. Bunun izahı şudur: Müste’menler, İslam ülkesine vakti belirlenmiş bir emanla giren gayrimüslimlerdir. İslam ülkesindeki işlerini hallettikten sonra tekrar ülkelerine dönerler. Bu sırada İslam ahkâmına tabi olmazlar, zimmî değillerdir. (Bkz. Usûlu’l-Alâkâti’d-Devliyye fî Fıkhi’l-İmâmi Muhammed b. el-Hasen eş-Şeybânî, I, 586)

d. Kendilerine Karşı Savaşılanlar (Harbîler):

Bunlar daru’l-harbe mensup olan kişilerdir. Daru’l-harp, ahalisiyle Müslümanlar arasında anlaşma bulunmayan kâfirlerin diyarıdır. (Bkz. Kadâyâ Fıkhiyye fi’l-Alâkâti’d-Devliyye, 215)

Dâru’l-harp ahalisinin “harbî” vasfını alması için Müslümanların kendileriyle fiilen savaşıyor olması şart koşulmaz. Bilakis savaşa engel olan anlaşma, zimmet, eman vs. gibi durumlar ortadan kalktığında bu kâfirlerle savaşılır, kanları helal olur.

Buna göre “harbî”, yukarıda zikredilen kendileriyle savaşılmayan, kanları korunmuş olanlar dışındaki kâfirlerdir. Yani zimmet akdine girmeyen, kendisine Müslümanlar tarafından eman verilmemiş olan ve anlaşmalı olmayan her bir kâfir harbîdir. (Bkz. el-İnâye Şerhu’l-Hidâye, V, 441; el-Kâfî fî Fıkhi Ehli’l-Medîne, I, 207-208; el-Umm, IV, 176; Mecmûu’l-Fetâvâ, İbn Teymiyye, XXVIII, 502-503)

Dâru’l-harpte yaşayan ahali aslen kanı helal harbîlerdir. Kendilerine İslam tebliğ edildiğinde kabul etmemeleri halinde kendilerine savaş açmak caizdir. (Bkz. el-Fetâvâ’l-Hindiyye, II, 193; el-Ahkâmu’s-Sultâniyye, Mâverdî, 47)

İbn Ömer’in (ra) rivayet ettiği sahihayn hadisi buna işaret etmektedir: Allah Rasul’ü (sav) buyurdular ki: “Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah Rasulü olduğuna şahitlik edip namazı kılmalarına ve zekâtı vermelerine kadar insanlara savaş açmakla emrolundum. Bunu yaptıkları zaman kanlarını ve mallarını -İslâm’ın hakkı hariç- benden korumuş olurlar. Bundan sonra hesapları Allah’a kalmıştır.” (Buhârî, İmân; Müslim, İmân)

KÂFİRLERE KARŞI SAVAŞMANIN HÜKÜMLERİ

Kâfirleri Öldürme Hususunda İtibar Edilen İllet Nedir?

Kendisi sebebiyle kâfirlere karşı savaşılan illet hususunda fukaha ihtilaf etmiştir. Bu ihtilafa göre kâfirlerden savaşılmayacak olanların hangileri olduğu hususunda da ihtilaf vaki olmuştur. Bu meselede iki görüş ortaya çıkmıştır:

1. Hanefî, Mâlikî ve Şâfiîlerden oluşan cumhurun görüşü: Kâfirlerle savaşmanın illeti kâfirlerin Müslümanlara savaş açması veya Müslümanlara karşı savaşmaya kadir olmalarıdır. (Bkz. el-İnâye Şerhu’l-Hidâye, V, 452; Bedâiu’s-Sanâi, VII, 101; Mevâhibu’l-Celîl, III, 351; el-Muğnî, IX, 249)

Görüşlerini aşağıdaki delillere dayandırmışlardır:

a. Allahu Teâlâ’nın şu sözü: “Sizinle savaşanlara karşı, siz de Allah yolunda savaşın. Fakat aşırı gitmeyin. Muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez.” (Bakara, 190)

İstidlal yönü: Ayet kâfirlerden sadece bize karşı savaş açanlara karşı savaşmaya işaret etmiştir. Buna göre savaşanlar tarafındaki eli silah tutabilen herkesin öldürülmesi helaldir. İster bizzat savaşıyor olsun isterse savaşmıyor olsun… Eli silah tutamayanların öldürülmesi helal değildir. Ancak fiilen savaşıyorsa veya taktik vermek, itaat etmek, teşvik etmek ve diğer şekillerde savaşçılara destek olursa o takdirde öldürülmeleri caizdir. (Bkz. Bedâiu’s-Sanâi, VII, 101)

Yukarıdaki ayetin, kâfirlere karşı toptan savaşmayı emreden ayetlerle neshedildiği öne sürülerek bu istidlale itiraz edilmiştir. İmam Şâfiî konu hakkında şöyle demiştir: Bu, Mekke ahalisi hakkında inmiştir. Onlar Müslümanlara karşı düşmanların en şiddetlileriydi. Bu sebeple ayette Allah -azze ve celle- onlara karşı savaşma hususunda bunu [yani öncelikle onların saldırmasını] şart koşmuştur. Sonra denilmiştir ki, bunların tamamı; ayrıca onlar savaş açmadan onlara karşı savaş açma yasağı ve haram ayda savaşma yasağı Allahu Teâlâ’nın şu sözüyle neshedilmiştir: “Fitne kalmayıncaya ve din yalnız Allah’a ait oluncaya kadar onlarla savaşın…” (Bakara, 193) Bu ayetin nüzulü cihadın farz kılınmasından sonradır. (Bkz. el-Umm, IV, 169)

Cumhura şöyle cevap verilmiştir: Delillerin imkân nispetinde sahih bir şekilde arasının bulunması, neshedildiğinin söylenmesinden önceliklidir. Bu ayetin manasını “savaş açmayana karşı savaşılmaz” manasına hamlettiğimizde, kâfirlere karşı umumi bir savaş ilanının meşruluğuna halel getirmez. Çünkü bu durumda ayetin manası şöyle olur: Size karşı savaşanlarla aynı konumda olanlara karşı savaşın fakat kadınları, çocukları, din adamlarını ve benzerlerini öldürmek suretiyle haddi aşmayın… (Bkz. Ahkâmu’l-Kur’ân, İbnu’l-Arabî, I, 148; Tefsîru’l-Kurtubî, II, 34)

Taberî ayet hakkındaki bu iki görüşü naklettikten sonra şunu söyler: “Bu iki görüşten doğruya en yakın olanı, Ömer b. Abdulazîz’in söylediği şu sözdür: ‘Bu, [yani savaşmayanlara karşı savaş açılamaz hükmü] kadınlar, çocuklar ve onlardan savaşa dâhil olmayanlar hakkında geçerlidir.’ Çünkü neshedilmemiş olma ihtimali olan bir ayetin neshedildiğini, görüşünün doğruluğuna dair bir işaret olmaksızın iddia etmesi zorlamadır. Dinde tahakküme kimsenin gücü yetmez. Zikri Yüce Allah, ehli küfürden savaş açanlara karşı savaşmayı emretmiştir; kadınlarına ve çocuklarına karşı savaşmayı değil… Ayetteki ‘…aşırı gitmeyin…’ (Bakara, 190) ifadesinden maksat, çocuk, kadın, kitap ehli veya Mecusi olup da cizye verenlerdir.” Açıklaması aşağıda gelecek olan ve savaşta kadınların ve benzerlerinin öldürülmesini yasaklayan hadisler, ayetin manası hakkında bu görüşü tercih etmenin doğru olduğuna işaret etmektedir. (Bkz. Tefsîru’t-Taberî, II, 190)

b. Rabâh b. er-Rabî (ra) şöyle demiştir: Bir gazvede Allah Rasulü’yle (sav) birlikteydik. İnsanların birşeyin başında toplandıklarını gördü ve “Bunların ne için orada toplandığına bir bak” diyerek bir adam gönderdi. Adam gidip geldi ve “Öldürülmüş bir kadından dolayı…” deyince Peygamber Efendimiz (sav) “Bu kadın savaşmak için [orada] değildi ki…” buyurdu. (Ebû Dâvûd, Kitâbu’l-Cihâd; İbn Mâce, Kitâbu’l-Cihâd)

İstidlal yönü: Allah Rasulü’nün (sav) “Bu kadın savaşmak için [orada] değildi ki…” sözü, hükmün bu vasıfla illetlendirilmesi içindir. Yani kim savaşmıyorsa onun öldürülmesi caiz değildir. İbn Kudâme demiştir ki: Allah Rasulü (sav) kadındaki bu illete işaret ederek “Öldürülmüş olan bu kadının hali ne? Savaşmıyordu ki…” buyurmuştur. (Bkz. el-Muğnî, IX, 249)

c. Akıl: Müslümanlara savaş açmak veya Müslümanlara karşı savaşmaya kadir olma illeti, şeriatın cihadı farz kılarken amaçladığı maksada daha yakındır. Bu maksad Allah kelimesini yücelmesi, dinin tamamıyla Allah’a ait olması ve İslam davetinin önünde hiçbir gücün duramamasının sağlanmasıdır.

İbn Teymiyye der ki: Meşru savaşın temeli Allah yolunda cihad olunca, amacı dinin tamamıyla Allah’a ait olması olunca, Allah kelimesinin en yüce olması olunca, işte bunu engelleyenlere karşı savaşılacağı hususunda tüm Müslümanların ittifakı vardır. Ancak kim bunu engellemeye çalışmıyorsa ve Müslümanlara karşı savaşmıyorsa, sözüyle veya fiilen savaşmadıkça öldürülmez. Çünkü savaş, Allah’ın dinini yaymaya çalışırken bize karşı savaşanlar içindir. Bu durumda Allahu Teâlâ, insanlığın selameti için gerekli olduğu kadar kişiyi öldürmeyi helal kılmıştır. Allahu Teâlâ “…Fitne de adam öldürmekten daha büyüktür…” (Bakara, 217) buyurmuştur. Yani her ne kadar adam öldürmede şer ve fesat varsa da kâfirlerin fitnesindeki şer ve fesat bundan daha büyüktür. Allah’ın dinini ikame etme hususunda Müslümanlara engel olmayanın küfrü kendinden başka kimseye zarar vermez. (Bkz. özetle es-Siyâsetu’ş-Şer`iyye, 165)

2. İmam Şâfiî’nin ve Şâfiî mezhebi ulemasının ağırlıklı görüşü: İbn Hazm ez-Zâhirî de bu görüşe sahiptir: Kâfirlerin öldürülmesinin illeti onların kâfir olmalarıdır. Bu durumda her kâfirin öldürülmesi caizdir. Hiçbir delil bunun istisnasına işaret etmemektedir. İmam Şâfiî’nin ifadesi bu şekildedir. Şöyle der: “Kendini ibadete adamış kişileri Ebu Bekir’e (ra) uyarak öldürmeyiz. Savaşçı düşmanları öldürmeyi bitirmemiz durumunda, kendi halinde ibadet edenleri, öldürmeye gücümüz yetiyor olduğu halde öldürmediğimizden dolayı -inşâallâh- günahkâr olmayız. Bunu kıyasa göre değil [Hz. Ebubekir’e] tabi olma gereği yapıyoruz. Eğer kendi halinde ibadet edenleri, kendileriyle savaşılamayacak bir grup sayacak olursak bu takdirde savaşamayan hasta, abid, korkak, hür, köle ve ticaret erbabı olan kişileri de öldüremeyiz.”

Böylece İmam Şâfiî, kendini ibadete adamış olan kâfirleri öldürmemeyi, Hz. Ebubekir’e uymak olarak gerekçelendirmiş, kıyasa dayandırmamıştır. Çünkü ona göre öldürmenin illeti -cumhurun görüşü olan- “savaşmaları” değildir. Ona göre bu hüküm, illete veya müşriklere karşı savaşı emreden ayetlerin sarih olarak belirtmiş olduğu vasfa bağlıdır ki bu vasıf onların kâfir olmalarıdır. Bu durumda öldürülmeleri özellikle yasaklanmış olanlar dışında tüm kâfirleri öldürmek caizdir.

İmam Şâfiî’nin, illet olarak küfrü görüyor olması her bir kâfirin, sadece kâfir olmalarından dolayı öldürülmesine mutlak olarak cevaz verdiği anlamına gelmemektedir. Bilakis ona göre bu hüküm, kâfirin İslam ahkâmına teslim olmaması ve cizye vermemesine bağlıdır. Eğer cizye verirse, İmam Şâfiî’nin, el-Umm isimli kitabında da belirttiği üzere kâfirin kanı haram olur. (Bkz. el-Umm, IV, 186, 253; Muğni’l-Muhtâc, VI, 30; el-Muhallâ, V, 248; el-Cihâdu ve’l-Kıtâl fi’s-Siyâseti’ş-Şer`iyye, II, 1252)

İmam Şâfiî’nin ve İbn Hazm’ın görüşünün delillerinden bazıları şunlardır:

a. Allahu Teâlâ’nın şu ifadesinin umum olması: “Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekâtı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Allah ğafurdur, rahîmdir (affı ve merhameti boldur).” (Tevbe, 5)

İstidlal yönü: Allahu Teâlâ’nın “…müşrikleri öldürün…” (Tevbe, 5) sözü umumidir, müşriklerin tümünün öldürülmesini ifade eder. Onlardan sadece Müslüman olmaları kabul edilir, yoksa öldürülürler. Buna binaen öldürmenin illeti var olduğu sürece her bir müşrik öldürülür ki bu illet Allah’a ortak koşuyor olmalarıdır. (Bkz. el-Muhallâ, V, 348)

Bu ayetin umumi olmasıyla beraber başka ayetlerle ve savaş ahalisinden sayılmayan kâfir kadınların ve benzerlerinin öldürülmesini yasaklayan hadislerle tahsis edildiği belirtilerek yukarıda belirttiğimiz istidlale itiraz edilmiştir. Bu durumda geriye sadece savaşanlar ve savaşa hazır olanlar kalıyor. Böylece ayetin muradının şu olduğu ortaya çıkıyor: Sizinle savaşan müşriklere karşı savaşın… Bu tahsis, Peygamber Efendimiz’in (sav), kadını öldürmeyi nehyederek işaret ettiği illetin, o kadının savaş ahalisinden olmaması olduğunu teyit etmektedir. (Bkz. Ahkâmu’l-Kur’ân, İbnu’l-Arabî, II, 456)

b. Allahu Teâlâ’nın şu sözü: “…Müşrikler nasıl sizinle topyekûn savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekûn savaşın ve bilin ki Allah, muttakilerle beraberdir.” (Tevbe, 36)

İstidlal yönü: Allahu Teâlâ bu ayette tüm kâfirlere karşı savaşmayı emretmiş herhangi bir sınıfı ayrı tutmamıştır. Bu da hükmün dayanağının küfür vasfı olduğunu gösterir. Buna binaen şirk ehlinden, zimmî olmakla ve cizyeyi vermekle kendini kurtarmamış olan her kâfir öldürülür. (Bkz. Ahkâmu’l-Kur’ân, el-Cessâs, III, 163)

Bu istidlale 2 yönden itiraz edilmiştir:

i. Ayetteki “…topyekûn…” ifadesinin anlamının, sadece yukarıda zikredilen anlama gelmediği, şu iki anlamdan birine gelebileceği: 1. Şirk ehlinin tüm gruplarına karşı savaşmanın emredilmiş olması 2. Bizim ayrı ayrı olarak değil de hep beraber toplu bir şekilde savaşmamızın emredilmiş olması. Bu anlama göre ayetteki maksat, müminlerin toplanmasına, birbirlerine destek olmasına, müşriklere karşı savaş halindeyken ayrı gruplar halinde olmamasına teşviktir.

Buna İbn Cerîr et-Taberî’nin, tefsirinde sadece şu görüşü naklederek yetinmesiyle cevap verilmiştir. Taberî şöyle der: “Ey müminler! Allah’a ortak koşanlara karşı, müşriklerin toplanarak, ayrı ayrı olmaksızın savaştıkları gibi siz de ayrı ayrı olmaksızın, ihtilaf etmeden ve topluca hep beraber savaşın.”

ii. İlk mananın yani tüm kâfirlerle savaşma anlamının doğru olduğunu düşünecek olsak dahi bu ilk görüşün, savaşa gücü yetmeyenlerin öldürülemeyeceğine işaret eden delilleriyle tahsis edilmiş bir umumi ifadedir. (Bkz. önceki kaynaklar; Tefsîru’t-Taberî, X, 128; Şerhu Munteha’l-İrâdât, I, 624)

c. İbn Ömer’den (ra) nakledildiğine göre Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah Rasulü olduğuna şahitlik edip namazı kılmalarına ve zekâtı vermelerine kadar insanlara savaş açmakla emrolundum. Bunu yaptıkları zaman kanlarını ve mallarını -İslâm’ın hakkı hariç- benden korumuş olurlar. Bundan sonra hesapları Allah’a kalmıştır.” (Buharî, İmân; Müslim, İmân)

İstidlal yönü: Hadisin kâfirlerin her türüne karşı savaşmaya, Müslüman olmamaları halinde öldürülmelerine istisna getirmeksizin işaret eden umumi ifadesidir. (Bkz. el-Umm, IV, 252)

Bu istidlale, hadisin umumi ifadesinin, savaş ahalisinden olmayanların öldürülemeyeceğini ifade eden diğer delillerle tahsis edildiği belirtilerek itiraz edilmiştir. (Bkz. Fethu’l-Kadîr, V, 438)

d. İmam Şâfiî’nin şu sözüyle belirttiği şekliyle akıl da bunu gerektirir: “Eğer kendi halinde ibadet edenleri, kendileriyle savaşılamayacak bir grup sayacak olursak bu takdirde savaşamayan hasta, abid, korkak, hür, köle ve ticaret erbabı olan kişileri de öldüremeyiz.” (el-Umm, IV, 254)

İmam Şâfiî’nin bu sözünün anlamı şudur: Eğer öldürmenin illeti küfür değil de küfre ilaveten bize karşı savaşıyor olmaları olsaydı, bu durumda öldürülmesi caiz olan ve fakat savaşmaya gücü yettiği halde savaşa doğrudan katılmayan korkaklar, tüccar ve diğerlerini öldürmemek gerekirdi. Bize karşı savaşmadıkları sürece bu kişilerin öldürülmesi gerektiğini kimse söylememiştir.

Bu istidlale, su götürür bir görüş diye itiraz edilmiştir. Çünkü cumhurun “öldürülmelerinin illeti savaşmalarıdır” görüşünün manası, onların savaşma imkânını ellerinde bulundurmalarıdır, doğrudan savaşıyor olmaları değildir.

İbn Rüşd der ki: Ezcümle ihtilafı doğuran etken, öldürmeyi gerektiren illetin ne olduğu hususundaki ihtilaflarıdır. Öldürmeyi gerektiren illetin sadece kâfir olmaları olduğunu iddia edenler, müşriklerden hiçbirini istisna etmemişlerdir. Kâfir oldukları halde kadınların öldürülmesi yasaklandığı için öldürme illetinin savaşa güç yetirmeleri olduğunu iddia edenler, savaş edemeyecek durumda olanları ve çiftçi, işçi gibi kendini savaşa nispet etmeyenleri istisna etmişlerdir. (Bkz. Bidâyetu’l-Muctehis, I, 281)

Tercih edilen görüş: İki görüşün delilleri ve bu deliller üzerindeki münakaşa incelendiğinde, kâfirlerin öldürülmesinin illetinin “savaşmaya güç yetirebilme” olduğunu söyleyen cumhurun görüşünün tercihe şayan olduğu ortaya çıkmaktadır.
Yalova Nebevi Hareket Derneği Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin KARATAŞ] Makaleler Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin KARATAŞ] Makaleler Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin KARATAŞ] Makaleler

Yalova Nebevi Hareket Derneği Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin KARATAŞ] Makaleler Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin KARATAŞ] Makaleler Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin KARATAŞ] Makaleler

Yalova Nebevi Hareket Derneği Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin KARATAŞ] Makaleler Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin KARATAŞ] Makaleler Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin KARATAŞ] Makaleler

Yalova Nebevi Hareket Derneği Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin KARATAŞ] Makaleler Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin KARATAŞ] Makaleler Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin KARATAŞ] Makaleler

Yalova Nebevi Hareket Derneği Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin KARATAŞ] Makaleler Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin KARATAŞ] Makaleler Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin KARATAŞ] Makaleler

Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetHangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler; Hangi Kâfirlere Karşı Savaşılır? Makalesi [Yazar: İbn Ebî Yûsuf Hammâd
Tercüme: Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetAlexa icon


Yalova Nebevi Hareket Derneği-Türkiye Finans Banka Hesap Numarası TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI
YALOVA MERKEZ ŞUBESİ
HESAP NO [TL] : 2542756-001 [TR62 0020 6000 7702 5427 5600 01]


NOT: Lütfen yaptığınız bağışın amacını [zekat, fitre, adak bağışı vs. gibi] açıklamaya yazın. Açıklama yazılmamış olan bağışlarınız dernek faaliyetlerimizde kullanılacaktır.

Yalova Nebevi Hareket Derneği-Facebook Sayfası Yalova Nebevi Hareket Derneği-Twitter Sayfası Yalova Nebevi Hareket Derneği-GooglePlus Yalova Nebevi Hareket Derneği-Youtube