Yalova Nebevi Hareket Derneği-Title

Bağış Yapmak İstiyorum
Slide 1 jFlow Plus

YALOVA: ERKEKLERE TEFSİR SOHBETİ

Her PERŞEMBE saat 21.00'da yaptığımız tefsir sohbetimize her yaştan erkek kardeşimiz davetlidir.

Slide 3 jFlow Plus

YALOVA: BAYANLARA HADİS SOHBETİ

Her SALI saat 16.00'da yaptığımız hadis sohbetimize her yaştan bayan kardeşimiz davetlidir.

Slide 3 jFlow Plus

BURSA: ERKEKLERE HADİS SOHBETİ

Her CUMA saat 21.00'da yaptığımız hadis sohbetimize her yaştan erkek kardeşimiz davetlidir.NEBEVİ HAREKET
DERNEĞİ

HAFTALIK DERS PROGRAMLARI
YALOVA
Merkez

ERKEKLER İÇİN 21.00'DA
PAZARTESİ 23.00: İnternet üzerinden canlı yayın TEFSİR DERSİ

SALI: Kur'ân-ı Kerîm okuma ve İlmihal

CUMA: PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN HAYATI

ÇARŞAMBA ve CUMA 19.15'te: Arapça Dersi (Sarf, Nahiv)

BAYANLAR İÇİN 15.30'DA
SALI: Hadis Sohbeti

PERŞEMBE: Kur'ân-ı Kerîm Okuma ve Tecvid

BURSA
Gürsu

ERKEKLER İÇİN 20.30'DA
SALI: Hadis Sohbeti

Yalova Nebevi Hareket Derneği002 Bakara Suresi II. Kur 087. Ayetin Tefsiri (Yasin Karataş Hoca)

002 Bakara Suresi II. Kur 087. Ayetin Tefsiri (Yasin Karataş Hoca)


Diğer "TEFSİR DERSLERİ-YASİN KARATAŞ HOCA" Videoları

Ali BAĞCI-Katru'n-Neda Dersleri 021

Ali BAĞCI-Katru'n-Neda Dersleri 021


Diğer "KATRU'N-NEDÂ DERSLERİ-ALİ BAĞCI" Videoları


Yalova Nebevi Hareket Derneği

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş  

İslam'da Şarkı ve Müziğin Hükmü

Yasin KARATAŞ
31 Ekim 2014 Cuma

Yüce Allah (c.c.) bizi yaratmış ve madden hiçbir değerimiz olmamasına rağmen bizi iman ile şereflendirmiş, bizi muhatap kabul etmiştir. Ona sonsuz hamd olsun. Bu hitabını da Hz. Muhammed (s.a.v.) vasıtasıyla bize tebliğ etmiştir. Bu tebliğin gayesi, kulların dünya ve âhırette mutlu olmasını sağlamaktır. Bunun eksiksiz sağlanması için bizim de Rabbimiz’i muhatap kabul etmemiz gerekmektedir. Bu da onun kitabı olan Kur’ân’ı okuyup, gereklerini yerine getirmekle olur. İster âlim olsun ister avam, her Müslüman’ın tâbi olması gereken, içinde hiçbir şüphe olmayan kitap Kur’ândır. Hiç kimsenin Ona muhalif söz söyleme veya fetva verme yetkisi yoktur. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا” الأحزاب, 36)) “Allah ve Rasûl’ü (s.a.v.) bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir erkek ve kadına, o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Rasûlü’ne (s.a.v.) karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.” (el -Ahzâb, 33/36.) Bu ayet hem fetva vermedeki usulü öğretiyor ve hem de demokrasi ve benzeri beşerî tâğûtî sistemleri kökünden reddediyor. Çünkü beşerî sistemlerde kanunların kaynağı Allah ve Rasûlü (s.a.v.) değil, zavallı insanların küstahlığıdır…! Kanun yaparken Allah’ın Kitabı’na değil, anayasalarına bakarlar… Bunu yapmak da Allah’ı bırakıp, anayasa hazırlayan zavallıları ilah edinmektir. “أم لهم شركؤا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولو لا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم” (الشوري, 21) “Yoksa onların, Allah’ın izin vermediği şeyleri kendilerine dinden kanun yapan ortakları mı vardır!? Eğer erteleme sözü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için acı bir azap vardır.” (eş -Şûrâ, 42/21.) Bizim, Allah’ın izin vermediği şeyleri kanun yapanlarla müspet herhangi bir ilişkimiz olamaz. Onlarla diyalogumuz tebliğden öteye geçemez. Böyle yapmakla onları en yüce olan, bir olan, tek kanun koyucu olan Allah’a ortak koşmamış oluyoruz.

Buraya kadar anlaşıldı ki, hiç kimse Allah’ın haramlarını helal, helallerini de haram kılamaz. Allah’ın izniyle Peygamber’i (s.a.v.) de kanun koyabilir. Ehl-i Sünnet olmamız hasebiyle, Kur’ân’ı hüccet kabul ettiğimiz gibi, sünneti de delil kabul ederiz, emir ve yasaklarının dışına çıkmamaya çalışırız. Bu iki kaynak dışında dokuz tane daha, Ehl-i Sünnet’in –ihtilafla beraber– kabul ettiği kaynak vardır. (Teferruatlı bilgi için fıkıh usulü kitaplarına bakılabilir.) İslâm adına konuşan herkesin, söylediği sözü bu on bir delilden bir tanesine dayandırması gerekmektedir. Bunlardan herhangi birine dayanmayan her söz, her sistem, her ideoloji batıldır. “إن الدين عند الله الإسلام” (آل عمران, 19) “Din Allah katında İslâm’dır.” (Âl -u `İmrân, 3/19.) Diğer sistem ve ideolojiler, çok ilahlı ilkel dinlerdir… Temel deliller olan Kur’ân, sünnet ve icmâ‘ dışındakiler, aslında yeni bir hüküm koymak için değil, zaten var olan bir hükmün belirlenebilmesi içindir. Dolayısıyla diğer sekiz delilin, bu asıllara muhalif olmama şartı vardır. Çünkü beyan, aslına muhalefet edemez.

Bu kadar açıklamadan sonra sadede gelelim, İslâm’da şarkı ve müziğin hükmü nedir. Öncelikle şarkı ve müziğin birbirlerinden ayrı mefhumlar olduğunu belirtmek isteriz. Şarkı insan sesiyledir, müzik ise müzik aletlerinin sesiyle-dir.

Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين” (لقمان, 6) “İnsanlardan, herhangi bir ilmî delile dayanmadan, Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alanlar vardır. İşte onlara rezil edici bir azap vardır.” (Lukmân, 31/6.)

Bu ayetteki “لهو الحديث” yani “boş söz”, müfessirler tarafından şarkıya yorulmuştur. Bu ayeti şarkı olarak tefsir edenler şunlardır:

1- İmam el -Kurtubî’nin (r.a.), tefsirinde zikrettikleri:

İbn Mes`ûd (r.a.),

İbn `Abbâs (r.a.),

Mucâhid (r.a.) Tabi`în’in meşhur müfessirlerindendir.

Câbir b. `Ab-dillâh (r.a.)

Hasan el -Basrî (r.a.)

Sa`îd b. Cubeyr (r.a.)

Katâde (r.a.)

En -Neha`î (r.a.)

İbn `Ömer (r.a.)

`İkrime (r.a.)

Meymûn b. Mihrân (r.a.)

Mekhûl (r.a.)

Kâsım b. Muhammed (r.a.)

İmam el -Kurtubî’nin (r.a.) kendisi de bu görüşte. Tafsilât için tefsirine bakınız.

2- İbn Kesîr (r.a.) de yukarıda zikredilenlerden bazılarını zikretmiştir.

3- Elmalılı Muhammed Hamdi YAZIR’ın zikrettiği manalardan biri…

Fakat bu ayetin manasından anlaşılacağı üzere şarkının câiz olmayışı, sözlerinin Allah yolundan alıkoymasına bağlı. Sözleri Allah’ı veya İslâmî unsurları hatırlatıyorsa bu ayetin kapsamına girmeyeceği apaçıktır. Zaten ayetin devamı da öncesini tefsir eder mahiyettedir. Fakat sözlerinde kadınlar, kadınların güzellikleri, içki veya diğer haramlar zikrediliyorsa, bunun haramlığında zaten ihtilaf yoktur. Sözlerinde haramlık bulunmayan şarkılar da düğün ve bayram gibi özel günler ya da mutlu olunan günlerde olursa, yani aşırı gidilmemek kaydıyla câizdir. Me-şakkatli işlerde de kullanmak câizdir. Siper kazan askerler gibi… İmam el -Kurtubî diyor ki: “Günümüzde sûfîlerin çıkardığı bid‘atlardan biri de şarkı ve müzik aletlerini dinlemeye devam etmeleridir ki, bu haramdır.” (el -Câmi‘u li Ahkâmi’l -Kur’ân, İmam el -Kurtubî, Lukmân Sûresi’nin 6. ayetinin tefsirinde…)

Şarkıya devam etmek şahitliği düşürür. Birisi sürekli şarkı söylüyor ya da dinliyorsa onun hiçbir konuda şahitliği kabul edilmez. Mesela rama-zan hilalini gördüğünü söylese, başka gören yoksa oruca başlanmaz. Sürekli olmazsa şahitliği düşürmez. İmam Mâlik’e (r.a.) şarkının câiz olan miktarı sorulduğunda “Bizce onu fâsıklar yapar.” cevabını vermiştir. Hanefî Fıkhı’na göre de insanları toplayıp şarkı söyleyen kişinin şahitliği düşer. (el -Kudûrî, Kitâbu’ş -Şehâdât) Kûfeli ve Basralı âlimlerden hiçbiri bunun câiz olduğunu iddia etmemiştir. İmam eş -Şâfi‘î (r.a.) de bunun mekruh olduğunu söylemiş ve çokça yapanın beyinsiz olduğunu, şahitliğinin kabul edilmeyeceğini zikretmiştir. İmam et -Taberî (r.a.), âlimlerin, şarkının kerâheti hakkında icmâ‘ ettiğini zikretmiştir. İmam el -Kurtubî (r.a.), bu işin câiz olmadığını, bundan dolayı bu işi yapıp ücret almanın da câiz olmayacağını söylemiştir. Ebû `Ömer b. `Abdilberr (r.a.), buna karşılık ücret almanın haramlığı husûsunda icmâ‘ olduğunu iddiâ etmiştir.

Şarkı hakkında söyleyeceklerimiz burada sona erdi. Şimdi ise müzik aletleri hakkındaki görüşleri zikredelim. Şimdiye kadar sadece şarkıdan bahsettik.

Başta da söylediğimiz gibi bizler Ehl-i Sünnet olarak Kur’ân ile birlikte, helâl ve haram kılma noktasında sünneti de yeterli bir delil kabul ediyoruz. Kur’ân’da olmamasına rağmen bazı hükümler hadislerden çıkarılmıştır, çıkarılmaktadır. Mesela altın yüzüğün ve ipeğin erkeğe haram olduğuna dâir ayet olmamasına rağmen, Ümmet bunun harâm olduğunu söylemiş ve delil olarak ilgili hadisleri zikretmişlerdir.

Çalgı âletleriyle ilgili olmak üzere Efendimiz’den (s.a.v.) birçok hadîs rivayet edilmiştir. Bunlardan bir tanesini inceleyelim:

Râvîler: Hişâm b. `Ammâr, Sadeka b. Hâlid, `Abdurrahmân b. Yezîd b. Câbir, `Atıyye b. Kays el -Kilâbî, `Abdurrahman b. Ğanem el -Eş`arî, Ebû `Âmir / Mâlik el -Eş`arî.

(صحيح البخاري) “ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف” “Ümmetimden zinâyı, ipeği, şarabı ve çalgı aletlerini helâl sayan kavimler olacaktır.” (Sahîhu’l -Buhârî, Kitâbu’l -Eşribe, İçkiyi helal sayıp, başka isimlerle isimlendirenler hakkında gelenler bâbı, 5590 numaralı hadîs)

Bu hadisten açıkça anlaşılan, çalgı aletlerinin, zinâ, içki ve ipek gibi haram olduğudur. Bir engel olmadığı sürece nassların yani ayet ve hadislerin hakikat manasını alır. Bu hadisin hakikat anlamı da zikrettiğimiz gibidir. Fıkıh usulü açısından inceler-sek:

a) المعازف kelimesi çoğul gelmiştir. Yani “çalgı aletleri” anlamına gelir. Buradan anlaşılan, bütün çalgı aletleridir.

b) Başındaki ال takısı, ‘ahd için olamayacağından istiğrâk içindir. Bu da Arapçada türünün bütün fertlerini kapsamak içindir. Yani bundan da anlaşılan, bütün çalgı aletlerinin haram olduğudur.

c) Çalgı aletleri kelimesi zinâ, ipek ve içkiyle beraber zikredilmiştir. Öyleyse hepsi aynı hükümdedir, haramdır.

d) Efendimiz (s.a.v.) bazı hadislerinde “Ümmetim” kelimesini, kendisine iman etmek zorunda olan bütün insanlar için kullanmıştır. Bu hadis de böyledir. Çünkü ümmetten zinâyı helal sayanın kâfir olacağı açıktır.

Hadisin sahih olup olmadığı hususuna gelirsek şunu söyleyebiliriz: Ehl-i Sünnet, Kur’an’dan sonra en sahih kaynak olarak Sahîhu’l -Buhârî ve Sahîhu Müslim’i kabul etmiştir. Bu kitaplara “sahîhayn” yani “iki sahih” denir. Bu kitaplarda geçen hadislerin tamamı sahihtir. (Ayrıntılı bilgi için hadis usulü kitaplarına bakılsın.) Bu hadis de Sahîhu’l -Buhârî’de geçmektedir, sahihtir, hüccettir.

Bu konuda rivayet edilen diğer hadisler:

1- Hz. Enes’ten (r.a.), Rasûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Lânetlenmiş iki facir ses vardır ki, ben onları yasaklıyorum: Nefesli çalgı, …” (et -Tirmizî)

2- Ca‘fer b. Muhammed babasından, O dedesinden, O da Ali’den (r.a.) rivayet etti ki, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Çalgı aletlerini kırmakla gönderildim.” (Ebû Tâlib el -Ğaylânî)

3- Hz. Ali’den (r.a.), Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Ümmetim şu on beş hasleti yaptığında bunlarla belalar gelir.” Bunlardan kadın şarkıcılar ve çalgı aletleri edinmeyi de zikretti. (et -Tirmizî) Ebû Hurayra (r.a.) hadisinde ise “kadın şarkıcıların ve çalgı aletlerinin ortaya çıkması” denmiştir.

Yukarıdaki rivayetler mana açısından sahihtir.

4- “Çalgı çalan kişi kıyamet günü çalgı aletiyle gelir. İçkici kadehiyle gelir. Müezzin ezanıyla gelir. Böylece herkes öldüğü şey üzere gelir.” Bu hadis Keşfu’l -Hâfâ’da sabittir. Teferruatlı bilgi için 700. maddeye bakılsın. Bu lafızla rivayeti sahih olmasa da manası desteklenmiştir.

5- Şu‘be ve Sufyân, el -Hakem ve Hammâd’dan, Onlar da İbrâhîm’den rivayet ettiler ki, İbn Mes‘ûd (r.a.) şöyle buyurdu: “Şarkı kalpte nifak bitirir.” Mucâhid’den de benzer bir söz rivayet edilmiştir.

Bu kadar açıklamadan sonra artık müzik çalma ve dinlemenin haram olduğu apaçık belli oldu. Bundan sonra kalbin tatmin olup olmamasının bir önemi olamaz. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “من يطع الرسول فقد أطاع الله” النساء, 80)) “Rasûl’e (s.a.v.) itaat eden Allah’a itaat etmiştir…” (en -Nisâ’, 4/80)

Şimdi de çalgıyı helal sayanların delillerine bakalım:

a) “Eşyada aslolan ibahadır yani mubahlıktır. Delil olmadığı sürece her şey helaldir.” kaidesi.

Bu kaide, delil olmadığı sürece geçerlidir. Apaçık hadis dururken bu kaide işlerilemez.

b) Haram diyenlerin delilleri ya zayıf veya uyduruk rivayetlerdir, ya da sahihtir ama manası kapalıdır. Bu yüzden bu delillere dayanılarak müzik haram kılına-maz.

Daha önce de zikrettiğimiz gibi hadis Sahîku’l -Buhârî’de geçmektedir. Dola-yısıyla sahihtir. Manasını ne kadar açık olduğunu ise zaten açıkladık.

c) İnsana Allah’ı hatırlatan müzik neden haram olsun ki…? Ameller niyetlere göre değil midir?

İyi niyet kötü ameli meşru kılmaz. İnsan sarhoşken Allah’ı hatırlıyorsa, içki içmesi câiz olur mu? Ayrıca Allah’ı hatırlatan, müzik değil sözlerdir. Aynı müzik, farklı kişilere farklı duygular yükleyebilir. Hadisteki ifade bu şekilde kayıtlanmamıştır. Nasslarla bu şekilde oynamak tahriftir, nassları nefse uydurma çabasıdır. Müziğin helal olduğunu ispatlamaya çalışanların çok zorlamalarla, hatalı kıyaslarla çıkış yolu bulmaya çalıştıkları görülmektedir. Müslüman, “teslim olan” demektir. Allah’a ve Rasûlü’ne (s.a.v.)…

Fıkıh usulünde şöyle bir kaide vardır: Bir nassın hükmünü kaldırmak için, en az o nass kuvvetinde bir delil gereklidir. Dolayısıyla hadisin hükmünü ya en az kendi kuvvetinde bir hadis kaldırır, ya da bir ayet. Böyle bir nass olmadığına göre, söz konusu hadisle amel etmek durumundayız.

Def, hakkında özel bir nasslar olduğu için haram olan çalgılardan değildir. Çünkü Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) yanında def çalınmış, O da bunu onaylamıştır. (Sahîhu’l -Buhârî, Kitâbu’n -Nikâh, “Nikahta def çalmak ve düğün yemeği” bâbı, 5147. hadis; Kitâbu’l -Meğâzî, 12. bâb, 4001. ve 4002. hadisler; Ayrıca Sahîhu Müslim’de de konuyla ilgili rivayetler bulunmaktadır.) Bazı alimler defe kıyasla, defe benzeyen çalgı aletlerine cevaz vermektedir.

Her şeyin en doğrusunu bilen Allah’tır. Çaba bizden başarı Allahtandır. Rabbimiz bizi bariz haramlardan ve şüpheli işlerden korusun. Yanlış fetva vermek, yanlış amellerden çok daha tehlikelidir. Hakkı öğrendikten sonra batılla uğraşmak Müslüman’ın özelliklerinden değildir.
Yalova Nebevi Hareket Derneği İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin KARATAŞ] Makaleler İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin KARATAŞ] Makaleler İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin KARATAŞ] Makaleler

Yalova Nebevi Hareket Derneği İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin KARATAŞ] Makaleler İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin KARATAŞ] Makaleler İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin KARATAŞ] Makaleler

Yalova Nebevi Hareket Derneği İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin KARATAŞ] Makaleler İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin KARATAŞ] Makaleler İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin KARATAŞ] Makaleler

Yalova Nebevi Hareket Derneği İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin KARATAŞ] Makaleler İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin KARATAŞ] Makaleler İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin KARATAŞ] Makaleler

Yalova Nebevi Hareket Derneği İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin KARATAŞ] Makaleler İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin KARATAŞ] Makaleler İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin KARATAŞ] Makaleler

İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İslam'da Şarkı Ve Müziğin Hükmü Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetAlexa icon


Yalova Nebevi Hareket Derneği-Türkiye Finans Banka Hesap Numarası TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI
YALOVA MERKEZ ŞUBESİ
HESAP NO [TL] : 2542756-001 [TR62 0020 6000 7702 5427 5600 01]


NOT: Lütfen yaptığınız bağışın amacını [zekat, fitre, adak bağışı vs. gibi] açıklamaya yazın. Açıklama yazılmamış olan bağışlarınız dernek faaliyetlerimizde kullanılacaktır.

Yalova Nebevi Hareket Derneği-Facebook Sayfası Yalova Nebevi Hareket Derneği-Twitter Sayfası Yalova Nebevi Hareket Derneği-GooglePlus Yalova Nebevi Hareket Derneği-Youtube