Yalova Nebevi Hareket Derneği-Title

Bağış Yapmak İstiyorum
Slide 1 jFlow Plus

YALOVA: ERKEKLERE TEFSİR SOHBETİ

Her PERŞEMBE saat 21.00'da yaptığımız tefsir sohbetimize her yaştan erkek kardeşimiz davetlidir.

Slide 3 jFlow Plus

YALOVA: BAYANLARA HADİS SOHBETİ

Her SALI saat 16.00'da yaptığımız hadis sohbetimize her yaştan bayan kardeşimiz davetlidir.

Slide 3 jFlow Plus

BURSA: ERKEKLERE HADİS SOHBETİ

Her CUMA saat 21.00'da yaptığımız hadis sohbetimize her yaştan erkek kardeşimiz davetlidir.NEBEVİ HAREKET
DERNEĞİ

HAFTALIK DERS PROGRAMLARI
YALOVA
Merkez

ERKEKLER İÇİN 21.00'DA
PAZARTESİ 23.00: İnternet üzerinden canlı yayın TEFSİR DERSİ

SALI: Kur'ân-ı Kerîm okuma ve İlmihal

CUMA: PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN HAYATI

ÇARŞAMBA ve CUMA 19.15'te: Arapça Dersi (Sarf, Nahiv)

BAYANLAR İÇİN 15.30'DA
SALI: Hadis Sohbeti

PERŞEMBE: Kur'ân-ı Kerîm Okuma ve Tecvid

BURSA
Gürsu

ERKEKLER İÇİN 20.30'DA
SALI: Hadis Sohbeti

Yalova Nebevi Hareket Derneği002 Bakara Suresi II. Kur 087. Ayetin Tefsiri (Yasin Karataş Hoca)

002 Bakara Suresi II. Kur 087. Ayetin Tefsiri (Yasin Karataş Hoca)


Diğer "TEFSİR DERSLERİ-YASİN KARATAŞ HOCA" Videoları

Zikir Semineri-1 (Yard. Doç. Ahmet Alabalık Hoca)

Zikir Semineri-1 (Yard. Doç. Ahmet Alabalık Hoca)


Diğer "VAAZ VE NASİHAT" Videoları


Yalova Nebevi Hareket Derneği

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş  

İmam Şafii'nin Hayatı ve Mezhebi

Yasin KARATAŞ
31 Ekim 2014 Cuma

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وبعد...

İsmi Ebû Abdullâh Muhammed b. İdrîs b. el-Abbâs b. Osmân b. Şâfi‘ b. es-Sâib b. ‘Ubeyd b. Abduyezîd b. Hâşim b. el-Muttalib b. Abdumenâf b. Kusayy b. Kilâb b. Murra b. Ka‘b b. Lu‘ayy b. Gâlib el-Kuraşî el-Muttalibî eş-Şâfi‘î el-Mekkî el-Gazzîdir.

150/767 yılında Şam’ın Filistin Bölgesi’ndeki Gazze’de doğdu. Askalân, Yemen ve Mekke’de doğduğuna dâir rivayetler de vardır. Rasûlullâh’ın صلى الله عليه وسلم dördüncü göbekten dedesi olan Abdumenâf’ın, dokuzuncu göbekten torunudur. Annesi Ezd Kabîlesi’ndendir. Annesinin Kureyşli olduğu rivayetleri ise şâzzdır.

İmâm eş-Şâfi‘î, ilim tahsîline doğduğu şehirde başlamış, daha sonra Mekke, Medîne, Mısır ve Bağdâd gibi zamanın ilim merkezlerine giderek ilmî tahsîlini oralarda sürdürmüştür. Mekke’de iken, oradaki fıkıhçı ve hadisçilerden ders almıştır. İlimde öyle yüksek bir dereceye ulaşmıştı ki, daha yirmi yaşındayken, Muslim b. Hâlid ez-Zencî Ona “Ey Ebû Abdullah! Artık fetvâ ver. Senin fetvâ verme zamanın geldi.” diyerek, fetvâ verme izni vermişti. Atıcılıkta Kureyş’in en yeteneklilerinden biri olan İmâm eş-Şâfi‘î, attığı on oktan onunda da hedefi vururdu. Önceleri atıcılık, şiir, dil ve Arap tarihinde ön plana çıkarak ün salmış, sonraları ise fıkıh, hadîs ve tecvîd ilimlerine yönelmiştir. Kısa sürede Kur’ân’ı ezberlemiş ve her ramazanda altmış kere hatmetmeyi de ihmâl etmemiştir. Sonra Medîne’ye giderek İmâm Mâlik’in Muvatta’ isimli hadîs kitabını ezberlemiş ve ezberinden Ona sunmuştur.

Hakkında İmâm Ahmed: “Altı kişi var ki, bunlar için seher vakitlerinde duâ ediyorum. Bunlardan biri de eş-Şâfi‘îdir.”, “Hiç kimse bir hokka ve bir kalem tutmuş olmasın ki, eş-Şâfi‘î’nin, onun boynunda bir minneti olmasın.” ve “eş-Şâfi‘î, insanların en fasihlerindendi.”; Ebû Sevr el-Kelbî: “Ben eş-Şâfi‘î gibisini görmedim. Zaten O da kendi gibisini görmemiştir.”; Ebû ‘Ubeyd el-Kâsım b. Sellâm: “eş-Şâfi‘î’den daha fasîh, Ondan daha akıllı ve verâ‘ sahibi birini görmedim.”; Ebû Dâvûd: “eş-Şâfi‘î’nin bir tane bile yanlış hadîsini bilmiyorum.” demiştir.

İmam Mâlik, İsmâ‘îl b. Ca‘fer ve Muhammed b. el-Hasen el-Hanefî gibi pek çok âlimden ilim almıştır.

İmam eş-Şâfi‘î fakir bir insandı. Rivayetlerden anlaşıldığına göre babası, daha O küçükken vefât etmişti. Bu yüzden kendisine gelir getirecek bir işe ihtiyacı vardı. Yemen vâlîsi Hicâz’a geldiğinde, kendisine İmâm eş-Şâfi‘î’den bahsettiler. O da İmâm eş-Şâfi‘î’yi beraberinde Yemen’e götürdü. Necrân’da memurluğa başladı. Fakat diğerleri gibi yöneticilere yardakçılık yapmadı. Yeni tâyin edilen zâlim vâlîyi tenkit etmeye de başlayınca, kendisine Alevîlik iftirâsı atıldı. İmâm eş-Şâfi‘î, bu iftirâdan kurtulunca memuriyeti bıraktı ve ilme geri döndü.

Zaten Hicâz ilmine vâkıf olan İmam eş-Şâfi‘î, Muhammed b. el-Hasen eş-Şeybânî’den Irâk fıkhını öğrendi. Bu da, çoğu nakle dayanan bir fıkıh ile aklı önemseyen iki ekolün, bir kişide toplanması demektir. İmâm eş-Şâfi‘î, Mısır’a geçtikten sonra ilmî açıdan son derece gelişip ilerledi ve eski fetvâ ve usûlünü gözden geçirerek, Allah’ın yardımıyla, “er-Risâle” isimli şâheserini meydana getirdi. Buradaki görüşlerine “mezheb-i cedîd” eski görüşlerine ise “mezheb-i kadîm” denildi. Daha sonra ise kendisinden, eski mezhebinin rivayetini yasakladı. Büyük imâm, 204/820 yılında, Mısır’da vefât etti. Şu an Karafi denen yerde medfûndur. Allah’ın rahmeti Onun üzerine olsun. Elli dört yıllık hayatı çok bereketli geçmiştir. Birçok öğrenci ve çok kıymetli eserler bırakmıştır.

Öğrencileri: Ebû Bekr el-Humeydî, Ebû İshâk İbrâhîm b. Muhammed b. Abbâsî b. Osmân b. eş-Şâfi‘î el-Mukellebî, Ebû Bekr Muhammed b. İdrîs, Ebû Velîd Mûsâ b. Ebû Cârûd, Ebû el -Hasen as-Sabbâh ez-Za‘ferânî, Ebû Alî el-Huseyn b. Alî el-Kerâbîsî, Ebû Sevr el-Kelbî, Ebû Abdurrahman Ahmed b. Muhammed b. Yahyâ el-Eş‘arî el-Basrî, İmam Ahmed b. Hanbel, İshâk b. Râhûyeh, Harmele b. Yahyâ b. Harmele, Ebû Ya‘kûb Yûsuf b. Yahyâ el-Buveytî, Ebû İbrâhîm İsmâ‘îl b. Yahyâ el-Muzenî, Muhammed b. Abdullah b. Abdulhakem, Rabî‘ b. Suleymân b. Dâvûd el-Cîzî Ebû Muhammed gibi birçok âlim, İmâm eş-Şâfi‘î’nin ilim tezgâhından geçmiştir.

İmâm eş-Şâfi‘î hakkında: “Ümmetim içinde Muhammed b. İdrîs denilen bir adam olacaktır. Ümmetim için İblîs’ten daha zararlıdır. Ümmetim içinde Ebû Hanîfe denen bir adam da olacaktır. O ümmetimin ışığıdır.” ve “Kureyş’in âlimi, yeryüzünü ilimle dolduracaktır.” gibi hadîsler uydurulmuştur. (el-Fevâidu’l-Mecmû‘ah fi’l-Ehâdîsi’l-Mevdû‘ah, eş-Şevkânî, 185. ve 186. maddeler)

Şâfi‘î Mezhebi’nden olan âlimler: en-Nesâî, el-Eş‘arî, el-Mâverdî, eş-Şîrâzî, İmâmu’l -Harâmeyn, Huccetu’l-İslâm el-Gazâlî, er-Râfi‘î, İmâm en-Nevevî, ez-Zerkeşî, Sirâcuddîn el -Bulkînî, Zekeriyyâ el-Ensârî, İbn Hacer el-Heysemî, İbn Hacer el-‘Askalânî, Hatîb eş-Şirbînî, Seyfuddîn el-Âmidî gibi birçok âlim, Şâfi‘î Mezhebi’ni taklit etmiştir.

İmâm eş-Şâfi‘î’nin kitapları:

1- el-Hucce (el-Mebsût): İmâm eş-Şâfi‘î bu kitabını Irâk’tayken yazmıştır. Büyük bir cilttir. Şâfi‘î Mezhebi’nde “eski kavil/mezheb-i kadîm” denildiğinde bu kitap kastedilir. Fıkıh ve fürû‘ meseleler hakkındadır.

2- el-Umm: İmâm eş-Şâfi‘î bu kitabını Mısır’da olduğu dönemde yazmıştır. Bu kitabında yazılı olan meseleler, kendisinin “yeni kavil/mezheb-i cedîd” denilen son fetvâlarıdır.

3- er-Risâle: Usûlu’l-fıkh alanında günümüze ulaşmış olan ilk eserdir. İmâm eş-Şâfi‘î bu kitabını, ilki Bağdât’ta, ikincisi ise Mısır’da olmak üzere iki sefer yazmıştır. Büyük İmâm bu kitabında, fakîhlerin hüküm çıkarırken göz önünde bulunduracakları temel ve genel kâideleri toplamıştır. Onun bu kitabındaki amacı, olmayan yeni prensipler koymak değil, zaten uygulanmakta olan kuralları, kendi kabullenmeleri doğrultusunda müstakil bir kitap haline getirmek olmuştur. Böylece usûlu’l-fıkh ilmi, diğer ilimlerden bağımsız bir hâl almış oldu.

İmâm bu kitabında cedelci bir üslûb kullanmıştır. Kitabına “Birisi bana şöyle dedi: …” ve “Ben de şöyle cevap verdim: …” gibi ifâdelerle tartışma havası vermiştir. Buradan sonra artık İmâm eş-Şâfi‘î’nin usûlünü bu kitap paralelinde inceleyeceğiz inşâallâh. Böylece hem kitap daha iyi tanınmış olacak hem de İmâm eş-Şâfi‘î’nin usûlü…

Kitaba, çok az kitapta başarılabilmiş bir güzellik ve etkide besmele, hamdele ve salveleyle başlanmış. Daha sonra “Beyânın Mâhiyeti” başlığıyla, beyânı üç kısma ayırmış:

a) Allah’ın nasslarla açıkladığı şeylerdir.

b) Allah’ın, farz olduğunu kitabında bildirdiği ve bunun nasıl uygulanacağını açıkladığı şeylerdir.

c) Kur’ân’da, hakkında nass bulunmayan meselelerde, Hz. Peygamber’in صلى الله عليه وسلم koyduğu sünnetlerdir.

d) İlk üçünde, hakkında beyân bulunmayan meselelerde yapılan içtihattır.

Bu maddelerden her birini örneklerle, teferruatlıca açıklamış daha sonra, “Kıyâs: Bir şey hakkında, kitap ve sünnette bulunan nasslara uygun olduğunu gösteren birtakım işâretlere dayanarak hüküm aramaktır.” tanımını yaparak, İslâm’da kıyâsın hücciyyetini delîllerle ispatlamıştır. Bölümün sonunda da der ki: “İlim konusunda görüşünü açıklayan öyle kimseler vardır ki, söylediklerinin bir kısmını söylememiş olsalardı, onlar için herhalde daha iyi ve daha sağlıklı olurdu.”

Sonraki “Kur’ân’ın Özellikleri” başlığında Kur’ân’ın Arapça oluşu konusuna değinmiştir. Bölümün özeti Onun “Kur’ân, Allah’ın kitabındaki her şeyin Arapça olduğunu göstermektedir.” ifâdesidir. Sonraki bölümlerde ‘âmm-hâss meselelerini incelemiştir.

“Allah’ın, kitabında Peygamberi’nin صلى الله عليه وسلم sünnetine uymayı farz kılışı” başlığı altında, İslâm’da sünnetin Kur’ân’dan sonraki ilk kaynak olduğunu belirtmiş ve bunu âyet ve hadîslerle ispatlamıştır.

“Nâsih ve mensûh” başlığı altında şunu söylemiştir: “Allah her şeyi açıklamak, hidâyet ve rahmet olmak üzere onlara kitabı indirmiş, onda bir kısım farzları kesin olarak sâbitleştirmiş ve bir kısmını da neshetmiştir. Bunu da onların yükünü hafifletmek, onlara kolaylık sağlamak ve verdiği nimeti artırmak için yapmıştır.”

Daha sonraki “Hz. Peygamber’in صلى الله عليه وسلم sünnetini ancak Onun sünneti nesheder. Hz. Peygamber’in صلى الله عليه وسلم, sünnetiyle belirlediği bir hüküm konusunda Allah Ona başka bir şey bildirirse Paygamber صلى الله عليه وسلم, Allah’ın bildirdiği o şey husûsunda bir sünnet koyar.” sözü, İmâm eş-Şâfi‘î’nin, sünnetin neshi konusundaki görüşünü ortaya koymaktadır. O, “Sünnet Kur’ânla neshedilecek olursa, Hz. Peygamber’in صلى الله عليه وسلم ilk sünnetinin, sonraki sünnetiyle neshedildiğini bildiren bir sünneti bulunur ki, böylece bir şeyin ancak kendi benzeri ile neshedileceğine dâir, insanlar için bir belge bulunsun.” der.

Ona göre nâsih ve mensûh Kur’ân, sünnet veya icmâ‘ın delâletleriyle tespit edilebilir. Kur’ân’ın ‘âmmını,-âhâd haberle sabit olmuş olsa dahi- sünnet tahsîs edebilir.

İmâm daha sonra zâhiren çelişen hadîslerin arasının nasıl bulunacağını birkaç başlıkta zikretmiş. Sonraki “İlim” başlığı altında ilmi ikiye ayırmıştır:

a) Herkesin bildiği ilim. Âkil ve bâliğ hiçbir Müslüman’ın bunu bilmemesi câiz değildir.

b) Farzlarla ilgili fer‘î meselelerde ve bir kısım hükümlerle ilgili özel konularda insanlara terettüp eden şeyleri bilmektir. Bunlar hakkında Kur’ân’da bir nass bulunmadığı gibi, çoğu hakkında sünnet nassı da yoktur. Bazıları hakkında herhangi bir sünnet varsa da o sünnet belirli kişilerce rivâyet edilmiştir, bütün cemâat bunu rivâyet etmemiştir. Bu tür ilim te’vîl edilebilir ve kıyâs ile tamamlanabilir.

Bunlardan birincisini öğrenmenin farz-ı ‘ayn, ikincisini öğrenmenin ise farz-ı kifâye olduğunu ifâde eden cümlelerle bunları açıklıyor.

Bunlardan sonra İmâm eş-Şâfi‘î “haber-i vâhid” başlığı altında âhâd haberlerin kabul şartlarını şöyle belirtmiştir: “Haber-i vâhidin râvîsi, dîninde güvenilir, hadîsinde doğru olmakla tanınmış, rivâyet ettiği şeye iyice aklı eren, lafız bakımında hadîsin anlamını değiştirecek husûsları bilen veya hadîsi işittiği gibi harfi harfine rivâyet eden, mânâya göre hadîs rivâyet etmeyen birisi olmalıdır. Çünkü râvî, hadîsin mânâsını saptıracak olan husûsları bilmediği halde, âhâd haberi mânâya göre rivâyet ederse, helâli harâma çevirebilir. O, haber-i vâhidi harfi harfine rivâyet ettiği zaman, hadîsi saptırır diye korkulacak bir husûs kalmaz. Ayrıca onun,-ezberinden rivâyet ediyorsa- hadîsi tam olarak ezberleyen, yazılı bir şeyden rivâyet ediyorsa, yazdığına sâhip olan biri olması şarttır. Bir hadîste muhaddislerle müttefik ise, o da onların hadîsiyle uyumlu bir haber rivâyet etmiş olmalıdır. Karşılaştığı kimselerden işitmediği şeyleri rivâyet eden ve Hz. Peygamber’den صلى الله عليه وسلم, güvenilir râvîlerce yapılan rivâyetlere muhalif şeyler rivâyet eden bir müdellis olmamalıdır.”

Yukarıdaki alıntıdan anlaşılan o ki, İmâm eş-Şâfi‘î âhâd haberde sıhhatten başka bir şeyi şart koşmamaktadır.

İmâm eş-Şâfi‘î aynı bölümde râvî olmak ile şâhit olmak arasındaki farkları belirterek, hadîs rivâyetinde, şâhitlikte olduğu gibi iki ya da daha fazla kişinin bulunmasının şart koşulamayacağını ispatlamıştır. Şu cümlesi dikkat çekicidir: “Haber-i vâhidin delîl oluşu, onu başka bir şeye kıyâs etmeme ihtiyaç hissetmeyeceğim kadar kuvvetlidir. Hattâ o, kendi başına bir delîldir.”

Daha sonraki “Haber-i vâhidin delîl kabul edilmesi” başlığı altında, selefin haber-i vâhidi delîl kabul ettiğine dâir ve Hz. Peygamber’in صلى الله عليه وسلم bunu ikrâr ettiğine dâir, gereğinden fazla denilebilecek sayıda örnek vermiştir. Verdiği örneklerde âhâd haberi ‘akîdede de delîl kabul ettiği kokusu vardır. Allâh-u a‘lem, burada sahâbe uygulamasıyla ilgili olarak verdiği rivâyetleri, diğerlerini desteklemek amacıyla vermiştir. Yoksa İmâm eş-Şâfi‘î’nin sahâbe mezhebini müstakil hüccet kabul etmediği bilinmektedir.

Aynı başlık altında mursel hadîsi de incelemiş ve şöyle demiştir: “(Râvînin) Mursel olarak rivâyet ettiği bir hadîste, kendisine güvenilen râvîler ona katılıyor ve onu mânâ itibarıyla benzeri bir hadîs rivâyet ederek, Hz. Peygamber’e صلى الله عليه وسلم isnâd ediyorlarsa bu, söz konusu hadîsi ezberleyip rivâyet edenin doğruluğunu gösterir. Rivâyet ettiği mürsel hadîs konusunda yalnız kalırsa, bunu Hz. Peygamber’e صلى الله عليه وسلم isnâd husûsunda kendisine katılan biri olmazsa, söz konusu hadîs, doğal olarak sadece onun tek başına yaptığı, munkatı‘ bir rivâyet kabul edilir. Bu hadîsin, mu‘teber râvîlerce rivâyet edilen başka bir mursel hadîs ile bağdaşıp-bağdaşmadığına bakılır. Böyle bir mursel bulunursa bu, onun murselini kuvvetlendirir. Fakat bu öncekine oranla daha zayıftır. Böyle bir mursel bulunmazsa, Hz. Peygamber’in صلى الله عليه وسلم sahâbîlerinden bu konuda bir görüş rivâyet edilip -edilmediğine bakılır. Söz konusu mursel hadîse uygun bir sahâbî görüşü bulunursa bu, o tâbi‘înin mursel olarak rivâyet ettiği hadîsi, doğru bir kaynaktan aldığını gösterir inşâallâh. Âlimlerin çoğunluğu, Hz. Peygamber’den صلى الله عليه وسلم rivâyet edilen mursel hadîse uygun tarzda fetvâ veriyorlarsa, bu durum da aynıdır. Mursel hadîsin râvisi, bu hadîsi kimden aldığını ismen belirtirse, bilinmeyen veya rivâyeti makbûl olmayan birinin ismini vermezse, rivâyetinin doğruluğuna hükmedilir. Bir kimse mursel bir hadîs rivâyetinde muhaddislerden biriyle birleşir, ona muhâlefet etmezse bu, onun hadîsinin kaynak bakımından doğruluğunu gösterir. Eğer ona muhâlefet ederse, hadîsinin eksik olduğu anlaşılır.

Anlattığım hususlara aykırı hareket eden kimse, rivâyet ettiği hadîse halel getirir. Hattâ hiç kimse için onun murselini kabul etmek câiz olmaz. Rivâyetinin doğruluğunu gösteren yukarıda anlattığım yardımcı unsurlar bulunursa, onun murselini kabul etmek isteriz. Ancak mursel hadîsin, muttasıl hadîs derecesinde hüccet olacağını düşünemeyiz.”

İmâm eş-Şâfi‘î, “İcmâ‘” başlığının son maddesinde icmâ‘ın hücciyyetini ispatladıktan sonra şöyle der: “Müslümanlar’ın cemâatinin benimsediği görüşe katılan kimse, onların cemâatlerinden ayrılmamış olur. Müslümanlar’ın cemâatinin benimsediği görüşe karşı çıkan kimse ise, ayrılmamakla emrolunduğu Müslümanlar’ın cemâatine muhâlefet etmiş olur. Gaflet de ayrılıktan kaynaklanır. Cemâatin toptan kitap, sünnet ve kıyâsın manasında gaflete düşmesi mümkün değildir.”

İcmâ‘ın sonrasındaki başlık “Kıyâs” tır. İmâm burada kıyâs ve içtihat kavramlarının aynı mânâya gelen iki ayrı lafız (eşanlamlı) olduğunu savunmuştur. Daha sonra İslâm’da kıyâsın hüccet oluşunu ispatlamıştır. Yapmış olduğu kıyâs tanımını daha önce zikretmiştik.

“İstihsân” için de bir başlık koymuştur. Bu başlık altında İslâm’da istihsânın hüccet olmayacağını, kıyâsı bırakıp bunun kullanılmasının câiz olmadığını söylemiş ve “İstihsân ancak zevke göre fetvâ vermektir, keyfîliktir. Haberleri bilen ve onlara kıyâs yapmaya aklı eren kimse istihsâna göre fetvâ vermez.” demiştir.

Mülâhaza: İbn es-Sem‘ânî der ki: “Eğer istihsân, delîlsiz olarak insanın güzel gördüğü ve nefsine uygun olanı söylemesi ise bu bâtıldır. Bunu söyleyen kimse de yoktur. İstihsânın mânâsı, bir delîlden, daha kuvvetli bir delîle yönelmektir. Bu ise hiç kimsenin inkâr etmediği bir şeydir.” Buradan anlaşılan, ihtilâfın lafzî olduğudur. Eğer istihsân İmâm eş-Şâfi‘î’nin anladığı mânâda olsaydı, laik- demokratlara gün doğmuştu. Zaten bunu inkâr etmeyen Müslüman da yoktur. İmâm eş-Şâfi‘î’nin istihsân hakkındaki bu hassâsiyetinin sebebi belki de ilmi olmayan câhillerin, istihsân yoluyla fetvâ vermelerine engel olmaktı.

İmâm eş-Şâfi‘î’nin sahâbe mezhebi hakkındaki görüşü, şu sözüyle özetlenebilir: “Kitap, sünnet, icmâ‘ ve bu anlamda kendisiyle hüküm konulacak bir şey bulamazsam veya kıyâs yoksa, bir sahâbenin görüşüne uyarım.” Buradan anlaşılan, İmâm eş-Şâfi‘î’nin sahâbe mezhebini mutlak olarak delîl kabul etmediğidir. Kıyâstan sonra gelir.

İmâm eş-Şâfi‘î, maslahat-ı murseleyi, kıyâsın kapsamına sokarak mu‘teber yani hüccet kabul etmiştir.

Şâfi‘îler’in örf konusundaki görüşü şudur: Hakkında i‘tibâr edileceğine dâir nass bulunan veya nasslarca yasaklanmamış olan sahîh, amelî örfe i‘tibâr edilir.

Sahih yollarla bize ulaşmış olan önceki şerî‘atlerin hücciyyeti husûsunda Şâfi‘î Mezhebi’nde ihtilâf vardır. Fakat Mezheb’in genel görüşü, Muhammed b. el-Gazâlî, el-Âmidî, er-Râzî, İbn Hazm ez -Zâhirî ve âlimlerden birçoğunun da benimsediği görüş, hüccet olmayışıdır. Bunun şartı ise, hüccet olduğuna dâir bir karînenin bulunmamasıdır. Delilleri ise Hz. Muhammed’in صلى الله عليه وسلم getirdiği şerî‘atla, önceki bütün şerî‘atların tamamının neshedilmiş olmasıdır.

Şâfi‘îler istishâbı hüccet kabul ederler.

İmâm eş-Şâfi‘î, seddu’z-zerâi‘i, bazı durumlarda kullanmaktadır. Bazı durumlarda ise kullanılamayacağını söylemektedir. Yani mutlak olarak hüccet kabul etmemektedir. Mezhebinden olan bazı âlimler ise Onun seddu’z-zerâi‘i hiç kullanmadığını, el-Umm adlı kitabındaki ifadelerinin doğru anlaşılması gerektiğini iddia etmiştir.

İmâm eş-Şâfi‘î, mefhûm-u muhâlefeyi kısımlandırarak bazı türlerini kabul edip diğerlerini reddetmiştir. Mesela ihrâm tekbîrinde “الله أكبر” lafzından başka bir lafzın kullanılması hâlinde namazın sahîh olmayacağı ve “Muhammed صلى الله عليه وسلم Allah’ın rasûlüdür.” ifadesi ve benzerlerinde ise mefhûm-u muhâlefenin alınamayacağının açık olduğu görüşündedir.

Hz. Peygamber’in صلى الله عليه وسلم terk etmeksizin yapmış olduğu fiillerini bağlayıcı kabul ettiği için abdestte tertîbin farz olduğunu söylemiştir. Ona göre Hz. Peygamber صلى الله عليه وسلم, yapmakta olduğu fiilin ümmetine farz olmadığını göstermek için hayatında bir kez dahi olsa o ameli terk eder.

...ve’llâhu te‘âlâ a‘lem
Yalova Nebevi Hareket Derneği İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin KARATAŞ] Makaleler İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin KARATAŞ] Makaleler İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin KARATAŞ] Makaleler

Yalova Nebevi Hareket Derneği İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin KARATAŞ] Makaleler İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin KARATAŞ] Makaleler İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin KARATAŞ] Makaleler

Yalova Nebevi Hareket Derneği İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin KARATAŞ] Makaleler İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin KARATAŞ] Makaleler İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin KARATAŞ] Makaleler

Yalova Nebevi Hareket Derneği İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin KARATAŞ] Makaleler İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin KARATAŞ] Makaleler İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin KARATAŞ] Makaleler

Yalova Nebevi Hareket Derneği İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin KARATAŞ] Makaleler İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin KARATAŞ] Makaleler İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin KARATAŞ] Makaleler

İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetİmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler; İmam Şafii'nin Hayatı Ve Mezhebi Makalesi [Yasin Karataş] Makaleler Yalova, Dernek, Derneği, Yalova, Yalova, Dernek, Derneği, Dernegı, Yalovadaki islami dernekler, bayanlara sohbet, islami sohbet, yalovadaki cemaatler, cemaatlar, islami, ders, sohbet, tefsir dersi, hadis sohbeti, bursa, bursadaki dernekler, bursadaki islami dernekler, bursada sohbetAlexa icon


Yalova Nebevi Hareket Derneği-Türkiye Finans Banka Hesap Numarası TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI
YALOVA MERKEZ ŞUBESİ
HESAP NO [TL] : 2542756-001 [TR62 0020 6000 7702 5427 5600 01]


NOT: Lütfen yaptığınız bağışın amacını [zekat, fitre, adak bağışı vs. gibi] açıklamaya yazın. Açıklama yazılmamış olan bağışlarınız dernek faaliyetlerimizde kullanılacaktır.

Yalova Nebevi Hareket Derneği-Facebook Sayfası Yalova Nebevi Hareket Derneği-Twitter Sayfası Yalova Nebevi Hareket Derneği-GooglePlus Yalova Nebevi Hareket Derneği-Youtube